Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

- vykdomi

Pradėtos fotoaparatų su teleobjektyvais pirkimo procedūros

2013-05-28

LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti 10 vnt. fotoaparatų su teleobjektyvais. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. v-36 patvirtintomis LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), adresu: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_paieska.asp, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėmis.Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų stiprinimas“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Jungtinės veiklos sutartimi.Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS, internete, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti ir gauti iš jų pranešimus, susijusius su Pirkimo procedūromis Bronius Vygelis, tel. 8 389 69 709, el. p. b.vygelis@urd.am.lt, faks. 8 389 69 662, adresas: Metalo g. 11, Utena.Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.


Priedai: