Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

- vykdomi

Paskelbta informacija apie atliekamą pirkimą

2014-01-15


 
Sk-1 tipinė forma
patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)
 
 
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamentas
 
 
 
Juridinių asmenų registras, 190742867,
Metalo g. 11, Utena, Tel.: (8 389) 68 786, Faks.: (8 389) 69 662,
b.vygelis@urd.am.lt, http://urd.am.lt
 
 
 
Viešųjų pirkimų
tarnybai
 
 
 
 
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

2014 m. sausio 14 d. Nr.(4.8)-s-111
 
 
 
Pirkimas atliekamas
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas
vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymu    
 
Darbai
    
Paslaugos
    
Prekės
    
 
I DALIS: PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
 
 
 
Oficialus
pavadinimas ir kodas


  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos
apsaugos departamentas (190742867)
Perkančiosios
organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas
(jei reikia)
 
Perkančiosios
organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt.
(jei reikia)
 
Adresas
  Metalo g. 11, Utena
Pašto indeksas
  LT- 28217
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai
duomenys:

Kam: Bronius Vygelis
Telefonas:
  (8 389) 68 786
El. paštas
  b.vygelis@urd.am.lt
Faksas
  (8 389) 69 662
Interneto adresas
(-ai):
(jei taikoma)
Pagrindinis
perkančiosios organizacijos adresas: http://urd.am.lt
Elektroninė prieiga
prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis
pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: 
 
I.2. ADRESAS, KURIUO
GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
 
  Žr. I.1
punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO
GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
 
  Žr. I.1
punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3
punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO
TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
 
 
 
  Žr. I.1
punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4
punktą         
 
I.5. PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
 

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios
institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
 
Aplinka
 
  I.5.2.
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS,
TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR
SRITYS
Perkančioji
organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje  
 
 
 
 I.5.3. Ar
perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip  
      
Ne     
 
II DALIS: PIRKIMO
OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO
OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1
Darbų tipas
(pildyti, jei perkami darbai)
    
II.1.2. Prekių
pirkimo tipas
(pildyti, jei
perkamos prekės)

  Pirkimas 
II.1.3. Paslaugų
kategorija
(pildyti, jei
perkamos paslaugos)

   
 
II.1.4. Informacija
apie preliminariąją sutartį:

(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
 
II.1.4.1.
Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
  
Taip     
   Ne     
 
II.1.4.2.
Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
 
II.1.4.3. Numatoma
bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
    
 
II.1.5. Pirkimo
pavadinimas
    Fotoaparatų
su teleobjektyvais pirkimas
II.1.6. Darbų
atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    1.
Kauno g. 69, Alytus, LR AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1
vnt.; 2. Rotušės a. 12, Kaunas, LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentui, 1 vnt.; 3. Birutės g. 16, Klaipėda, LR AM Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentui, 1 vnt.; 4. S. Dariaus ir S. Girėno g. 4,
Marijampolė, LR AM Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1
vnt.; 5. Žvaigždžių g. 7, Panevėžys, LR AM Panevėžio regiono aplinkos
apsaugos departamentui, 1 vnt.; 6. M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai, LR AM
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1 vnt.; 7. Metalo g.11,
Utena, LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1 vnt.; 8. A.
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui, 2 vnt.; 9. A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, Aplinkos apsaugos
agentūrai, 1 vnt.
II.1.7. Pirkimo
objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
 
 
Pagrindinis
žodynas 
Papildomas žodynas (jei
taikoma)
 
Pagrindinis
objektas 
38651000-3
 (Fotoaparatai.) 
 
 
II.1.8. Informacija
apie subrangos
(subtiekimo,
subteikimo)
sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1.
Informacija apie subrangos
(subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą,
pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme
turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina
pasitelkti  
Dalyvis pasiūlyme
turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti
vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei
taikoma)
 
II.1.8.2.
Informacija apie subrangos
(subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą,
pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme
turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti
vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat
subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
Dalyvis turi
nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant
sutartį. (jei taikoma) 
Perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją
visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus
nuostatomis.  

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti
subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė
sutarties vertės dalis, (%) 
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas
privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti
subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat
nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)  
 
II.1.9. Pirkimo
objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
  
Taip     
  Ne   
Jei taip, pasiūlymai
turi būti teikiami:
(pažymėkite tik
vieną langelį)
:
  Vienai
daliai
Vienai, kelioms ar
visoms dalims
Visoms dalims
II.1.10. Ar
leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
  
Taip     
  Ne   
 
II.2. APIMTYS
II.2.1.
Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo
galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas
vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti
reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
  10 vnt.
fotoaparatų su teleobjektyvais.
II.2.2. Galimų
pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali
būti pratęsta
  1
(vieną) kartą 2 (dviems) mėnesiams.
 
II.3. SUTARTIES
TRUKMĖ
  Arba:
Laikotarpis
mėnesiais 8 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba:
pradžia   ir/arba
pabaiga   
 
II.4. Priežastys,
dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje,
ilgesnė nei 7 metai:
 
 
III DALIS: TEISINĖ,
EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI
SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties
įvykdymo užtikrinimas


(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių
įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  1.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės
laidavimo draudimo liudijimas) - ne mažiau kaip 10% nuo Sutarties kainos; 2.
2. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) - Visai avansinio mokėjimo sumai (ne
didesnė nei 10 % Sutarties kainos).
 
III.1.2.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias
pirkimo dokumentų nuostatas
  finansuojamą
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Aplinkos
monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ (Pirkimo sąlygų 2 p.).
Mokėjimai vykdomi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
tos dienos, kai Mokėtojas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus (
Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.5.3 p.).
 
III.1.3. Sutarties
vykdymui taikomos ypatingos sąlygos.
(Jei taikoma) (nurodomos ypatingos sąlygos,
siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais. Jei pirkimas
vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos
saugumui)
  
 
III.2. DALYVAVIMO
SĄLYGOS
III.2.1. Informacija
ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų
kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir
finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
  1.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo,
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių
tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
2004 m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus; - įrodo išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia
pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; -
įrodo: 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija),
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo
deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 priedas, elektroninė forma),
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši,
arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas
minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 3. Tiekėjas
(fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar
pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai,
valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas
veikas; - įrodo išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė
dokumento kopija.), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių mokėjimu; - įrodo Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija.), išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5. Tiekėjas yra
įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu; -
įrodo Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija.), išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 6. Tiekėjo įmonė
registruota LR įstatymų nustatyta tvarka ir Tiekėjas turi teisę verstis ta
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; - įrodo Tiekėjo
(juridinio asmens) registravimo pažymėjimas ar(ir) kiti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje
tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (skaitmeninė dokumento
kopija). Pastaba: Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas
(skenuotus dokumentus) elektroninėmis priemonėmis ir pasiūlymą pasirašant
saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
III.2.2. Informacija
ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų,
subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba) ekonominę ir finansinę
būklę ir
(arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
  
 
III.3. SPECIALIOS
DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime
rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms

(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo 18 straipsniu)
  
Taip     
  Ne   
III.3.2. Pirkimas
bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo
programas

(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo 18 straipsniu)
  
Taip     
  Ne   
 
III.3.3. Pirkimas
bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus

(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote
langelį „Taip“, skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo
pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas
kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą
deklaraciją.)
  
Taip     
  Ne   
 
IV DALIS: PIRKIMO
PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS
RŪŠIS
   Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas
atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
  
Taip     
  Ne   
IV.1.2. Ar
kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos supaprastintos derybos?
  
Taip     
  Ne   
 
IV.1.2. Kiek tiekėjų
numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu numatoma atrinkti
tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius   arba:  mažiausias
skaičius     didžiausis skaičius (jei
taikoma)  
Kriterijai, pagal
kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių
skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus
vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių
Taip     
Ne     
 
IV.2. PASIŪLYMŲ
VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų
vertinimo kriterijai
mažiausios kainos  
 
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,  
 
vertinant pagal
šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai
nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)
 
arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  
 
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)
 
IV.2.2. Ar bus
rengiamas elektroninis aukcionas
  
Taip     
  Ne   
Jei taip, papildoma
informacija apie elektroninį aukcioną
  
 
IV.3 ADMINISTRACINĖ
INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo
dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo
sąlygos
Galima gauti
iki  2014-01-31
Mokestis (jei
nustatyta)
    Valiuta 
 
Mokestis sumokamas
perkančios organizacijos kasoje  
 
Mokestis sumokamas
banke
Eil. Nr.
Sąskaitos Nr.
Banko pav.
Banko skyrius
Banko kodas
Pastabos
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.2. Paraiškų
pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti
tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data    
Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų
(pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data  2014-01-31  
Laikas (valanda ir minutės)   10:00
 
IV.3.4. Kalba
(kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
  
Lietuvių
  Kitos
kalbos  
 
IV.3.5. Vokų su
pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
  Data  
2014-01-31   Laikas (valanda ir minutės):   10:00
  Vieta    Metalo g. 11, Utena, salė (304 kab.).
 
V DALIS: KITA INFORMACIJA
 
V.1. AR PIRKIMAS YRA
SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip  
  
  Ne  
Jei taip, nurodykite
tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    Projektas
„Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų
stiprinimas“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.
 
V.2. PAPILDOMA
INFORMACIJA
    Pirkimo
dokumentai skelbiami CVP IS priemonėmis.
 


 
_____Direktorius_____
 
__________
 
_____Pranas
  Kudaba
_____
 
(Perkančiosios
organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
 
(parašas)
 
(vardas pavardė)