Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Informacija dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų teikimo

2014-02-20

Vadovaudamiesi Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-28 įsakymu Nr. D1-1111 ir Europos Komisijos reglamento Nr. 601/2012 nuostatomis, veiklos vykdytojai p r i v a l o vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėseną, apskaitą ir kiekvienais metais rengti praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-10-30 įsakymo Nr. D1-884/4-1049 "Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ 1.1.1. ir 1.1.2. punktų nuostatas Ataskaitos teikiamos tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki kovo 31 d.

Informuojame, jog jau yra galimybė naudotis lietuviška metinių ŠESD ataskaitų teikimo forma. Šią formą rasite ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei Aplinkos apsaugos agentūros internetinėse svetainėse.

Primename, jog Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-10-30 įsakymo Nr. D1-884/4-1049 2.1.2. punkto nuostata, ataskaitas skelbs viešai savo internetinėje svetainėje.

Naudingos nuorodos:
http://www.am.lt/VI/index.php#a/13171

http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=35c6fcad-1114-495d-9926-f40613232509