Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Dažniausiai užduodami klaisimai

Dažniausiai užduodami klausimai

2017-11-06

2017-07-18

Aplinkos apsaugos pareigūnai tikrino mūsų įmonę ir nustatė eilę pažeidimų (nepateikta atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita, nesilaikome kai kurių taršos leidimo sąlygų).

Norime pasiteirauti, ar bauda bus skiriama viena, ar skiriamos kelios baudos? Ar yra kokia nors galimybė baudos išvengti? Tokie pažeidimai nustatyti pirmą kartą.


Juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus numatyta LR aplinkos apsaugos įstatymo (AAĮ) VIII skyriuje.

AAĮ 93 str. 4 d. numatyta atsakomybė už atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimą po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

AAĮ 55 str. 5 d. numatyta atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimą nesilaikant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidime nustatytų sąlygų po rašytinio įspėjimo apie pažeidimą, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Jeigu Jūsų įmonėje pažeidimai nustatyti pirmą kartą ir tik tie, kurie numatyti AAĮ 93 str. 4 d. ir 55 str. 5 d., tuomet Jūsų įmonei turėtų būti surašytas įspėjimas vadovaujantis AAĮ 47 straipsniu ir nustatomas protingas terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti. Pašalinus pažeidimus sankcija nebus taikoma. Tačiau, jei per nustatytą terminą pažeidimas nebus pašalintas, bus pradėta bylos dėl ekonominės sankcijos skyrimo teisena.

Ekonominės sankcijos skyrimas už kelis pažeidimus reglamentuotas AAĮ 51 str. 6 d. Kai vienas juridinis asmuo padaro du arba daugiau pažeidimų, ekonominė sankcija skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai. Jeigu asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia atsakomybę pagal kelis šio įstatymo straipsnius ar straipsnio dalis, šiam asmeniui skiriama bauda pagal sankciją, nustatytą už sunkesnį iš pažeidimų.2017-08-24

Gal galite pasakyti, kokios baudos įmonėms gresia už atliekų tvarkymo apskaitos tvarkymo pažeidimus ir kur galėtume pasiskaityti apie jas?

Į ką galima kreiptis konsultacijos dėl atliekų tvarkymo reikalavimų?

Kaip žinoti, ar mūsų įmonę šiais metais tikrins Jūsų institucija?

Mes veiklą pradėjome Ignalinos rajone, pirmi metai.


Juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus numatyta LR aplinkos apsaugos įstatymo (AAĮ) VIII skyriuje. Konkrečiai atsakomybė už atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos vykdymo, atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo reikalavimų nevykdymą numatyta AAĮ 93 straipsnyje:

1.  Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3.  Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos dokumentuose ir (ar) atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4.  Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

5.  Atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 

Konsultaciją dėl atliekų tvarkymo reikalavimų Jums gali suteikti :

- LR AM Utenos RAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus pareigūnai, Metalo g. 11, Utena, tel. (8 389) 69 302;

– Ignalinos agentūros pareigūnai, Geležinkelio g.34, Ignalina, tel. (8 386) 53 321. .

Kiekvienų metų pradžioje Utenos RAAD direktoriaus įsakymu tvirtinamas ūkio subjektų patikrinimų planas kalendoriniams metams, kuriame nurodoma, kurios įmonės, kuriuo laikotarpiu ir kurių pareigūnų bus tikrinamos – patikrinimų planai skelbiami viešai Utenos RAAD tinklapyje adresu:  http://urd.am.lt/VI/index.php#r/263 .

Be to, pažymėtina ir tai, kad įmonėms iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 d.d., raštu pranešama apie numatomą planinį patikrinimą.

Pastebime, tam tikrais atvejais gali būti atliekamas ir neplaninis patikrinimas, apie kurį iš anksto pranešti neprivalu – tačiau tokie atvejai išimtiniai, tokių patikrinimų pagrindai ir tvarka nustatyti Viešojo administravimo įstatymo 36(4) str. 11 d., 12 d., 13 d., 15 d., taip pat departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolė, tvarkos apraše . Departamento direktoriaus įsakymai, susiję su ūkio subjektų priežiūra, viešai skelbiami tinklapyje urd.am.lt -> Administracinė informacija -> Ūkio subjektų priežiūra ->  .

Dėl pirmųjų verslo metų:

Utenos RAAD yra pasirašęs „Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų“, kuria siekiama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams. Su deklaracija galima susipažinti čia:

https://drive.google.com/file/d/0BwvyyLq4KZgfbnFIZzlXUEJOTVE/view

 

2017-09-05

Kodėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane reikia nurodyti ne tik pavojingų atliekų, bet ir nepavojingų atliekų tvarkymo ir veiklavietės sutvarkymo išlaidas, jeigu pateikti išlaidų sąmatą reikalaujama tik tada, kai įmonės veikloje susidaro arba įmonė tvarko pavojingas atliekas?

 

Remiantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinto LR aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469, 5.2-5.4 punktais įmonė turi nurodyti kiekvienos atliekos sutvarkymo priemones ir išlaidas, įrenginių uždarymo sutvarkymo priemones ir  išlaidas, ir įrenginių priežiūros po uždarymo priemones ir išlaidas. Kada įmonėje susidaro arba yra tvarkomos nepavojingos atliekos ir nereikalaujama pateikti išlaidų sąmata, ši 5.2-5.4 punktuose nurodyta informacija gali būti teikiama skiltyje „kita Įmonės nuomone svarbi informacija.“

 


2017-09-22

Ar reikia teikti metinę atliekų tvarkymo ir (ar) susidarymo ataskaitą, jeigu veikla ataskaitiniais metais nebuvo vykdoma?

Remiantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo IV skyriaus, 36 punktu, jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė, arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, metinė ataskaita turi būti pateikiama, pažymint, kad ataskaitiniais metais metinę ataskaitą teikiantis subjektas veiklos nevykdė.2017-10-03

Kodėl reikia apdrausti pavojingų atliekų tvarkymo veiklą civilinės atsakomybės už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, draudimu jeigu veikla laikinai (kažkuriuo tai laikotarpiu) yra nevykdoma (arba pristabdyta)?

 

Remiantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, 41 p. pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, ir nors tam tikru laikotarpiu veikla yra pristabdyta, tačiau turint TIPK ar Taršos leidimą ir turint teisę tvarkyti pavojingas atliekas veikla bet kada gali būti atnaujinta ir vykdoma, kartu su atsirandančia rizika, kad vykdant veiklą bus padaryta žala aplinkai ar tretiems asmenims, todėl civilinės atsakomybės draudimas yra reikalingas.


2017-11-02

Ar vykdant ENTP tvarkymą ir automobilių remonto darbus toje pačioje vietoje užtenka pildyti vieną bendrą atliekų susidarymo apskaitos žurnalą?

 

Remiantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, pakanka vesti vieną bendrą atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.


2018-01-11

Norėčiau pasiteirauti dėl neetatinio gamtos inspektoriaus. Kada vyksta priėmimai? Gal yra kokia medžiaga, iš kurios galima būtų pasiruošti egzaminui?

Naujų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių priėmimą organizuodavome, kai turėdavome prašymų, paprastai pirmą metų pusmetį, vasario-gegužės mėn. Kadangi šiuo metu neturime nei vieno prašymo suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus (pridedama) ir pradedama įstaigos reorganizacija (nuo 2018-07-01 tokios įstaigos iš viso turėtų nelikti), todėl negaliu konkrečiai nurodyti, kada vyks priėmimai į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, t. y. šiuo metu jų neplanuojama, gal būt juos organizuos jau nauja įstaiga. Kadangi ruoštis egzaminui reikia iš patvirtinto sąrašo teisės aktų (pridedama), o jie nuolat keičiasi, todėl nieko kita negalime pasiūlyti, tik naudotis Teisės aktų registru (adresas internete www.e-tar.lt).


2018-01-11

 

Ar įmonei, gaminančiai asfalbetonį,tiesiančiai ir prižiūrinčiai kelius,bei esantiems statybinių atliekų tvarkytojams, reikia vesti pakuočių ir jų atliekų apskaitą? Pagaminta produkcija nepakuojama,o transportuojama be jokios tretinės pakuotės krovininių automobilių pagalba,statybinės atliekos taip pristatomos be jokios pakuotės.

 

Pagal Jūsų pateiktą klausimą, Jūs neteikiate pakuočių į vidaus rinką, todėl pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos vesti nereikia.

Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita ir visos pareigos išvardintos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 7 str. 1 d., turi būti vykdomos, jei įmonės veikla atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 2 str. gamintojo, importuotojo, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, sąvokas.

Kilus klausimams visada prašome kreiptis el. paštu ar nurodytais tel. numeriais.