Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Teisės aktai

Teisės aktų aktualios redakcijos

2017-04-28

Aplinkos apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus galima rasti:

Aplinkos ministerijos teisės aktus: http://www.am.lt/VI/index.php#r/1278

Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch

Čia apsilankančių asmenų patogumui, pateikiamos aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti būtinų pagrindinių teisės aktų aktualios redakcijos (įstatymai, Vyriausybės nutarimai, aplinkos ministro įsakymai):
 

 

 

 

TEISĖS AKTŲ,  REGULIUOJANČIŲ  LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ŪKIO SUBJEKTŲ  PRIEŽIŪRA IR ĮTVIRTINANČIŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

 

 

I. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS APLINKOS APSAUGOS  VALSTYBINĘ KONTROLĘ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE

   

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.  

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“.

2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2001/331/EB, nustatanti minimalių aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus (OL 118 L 2001, p. 41-46).

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 “Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo”.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-03-21 įsakymas Nr. V-36 „Dėl 2017 metų korupcijos prevencijos priemonių plano patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. D1-544 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-06-02 įsakymas Nr. V-55 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo“. ( Patikrinimo aktų ir privalomųjų nurodymų registracija.   Pavedimų atlikti patikrinimą registracija, sprendimų atlikti patikrinimą registracija.).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013-02-11 įsakymas Nr. v-16 „Dėl ūkio subjektų aplinkosauginio rizikos vertinimo aprašo patvirtinimo“.

 Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus 2014-11-17 įsakymas Nr. 1T-85 „Dėl ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“(2015-10-05 įsakymo Nr. 1T-140 redakcija).  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-134 „Dėl regioninės rotacijos principo taikymo vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę“.

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus 2014-09-10 įsakymas Nr. 1T-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų taikant regioninės rotacijos principą regionų aplinkos apsaugos departamentuose instrukcijos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-02-12 įsakymas Nr. v-13 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-04-11 įsakymas Nr. v-32 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų pakuotės gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-11-23 įsakymas Nr. v-80 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų asmenims, laikantiems nelaisvėje laukinius gyvūnus, kontrolinio klausimyno patvirtinimo".

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtinti patikrinimų klausimynai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. D1- 813 „Dėl juridinių asmenų padarytų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų protokolų, nutarimų ir kitų dokumentų surašymo bei pažeidimo bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-04-11 įsakymas Nr. V-43 „Dėl ekonominių sankcijų juridiniams asmenims taikymo LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-03-28 įsakymas Nr. V-38 „Dėl rašytinio įspėjimo juridiniam asmeniui rekomendacinės formos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-421 „Dėl administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų administracinių nusižengimų bylose, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolai nesurašomi, blankų apskaitos, pildymo, registravimo bei administracinių nusižengimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. D1-322 “Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-02-23 įsakymas Nr. v-16 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo tvarkos ir mažareikšmių pažeidimų kriterijų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2017-04-27 įsakymas Nr. V-45 „Dėl administracinių nusižengimų protokolų surašymo, duomenų vedimo į Administracinių nusižengimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-04-04 įsakymas Nr. v-29 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų apskaitymo, saugojimo, perdavimo ir pripažinimo atliekomis LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-04-04 įsakymas Nr. v-28 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų vertinimo komisijos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.  gegužės 11  d. įsakymas Nr. D1-393 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 586 „Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl Aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-811 „Dėl transporto priemonių, kurios buvo aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo padarymo priemonės, paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 571 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2015-06-19 įsakymas Nr. v-56 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. D1-220 „Dėl aplinkos ministerijos sistemos tarnybinių šaunamųjų ginklų bei šaudmenų įsigijimo, apskaitos, išdavimo, saugojimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. D1-484 „Dėl gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-835 (Dėl laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-350 „Dėl Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. D1-664 „Dėl aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (nuoroda į UETK).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2015-06-04 įsakymas Nr. v-49 „Dėl asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2016-10-10 įsakymas Nr. v-68 „Dėl Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2015-06-04 įsakymo Nr. v-49 „Dėl asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

II. TEISĖS AKTAI,  ĮTVIRTINANTYS ATSKIRŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS


ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 “Dėl  valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo ”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. D1-86 “Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. D1-513 „Dėl pakuočių, įtraukiamų į užstato sistemą, sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 444 “Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-232 „Dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės.

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolė.

  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006  L 190, p. 1).

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (OL 2007 L 309, p. 7).

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 2007 L 316, p. 6).

2008 m. liepos 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (OL 2008 L 188, p. 7).

 2008 m. liepos 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 740/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (OL 2008 L 201, p. 36).

2009 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 967/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis (OL 2009 L 271, p. 12).

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. D1-386 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB 2003 m. sausio 27 d. dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-619 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-46/4-63 „Dėl gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. D1-810 „Dėl pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. D1-950 „Dėl komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-589 „Dėl gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 283 „Dėl atlyginimo už atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenų ir (arba) informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. D1-976 „Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 61 “Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. D1-93 „Dėl užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. D1-576 “Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4-117/D3-196 “Dėl baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 4-804/D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-518 “Dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir vienkartinių pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1506 “Dėl pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 469 “Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-661 “Dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-863 “Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. D1-791 “Dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

MĖŠLO, DUMBLO, BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ IR PELENŲ TVARKYMAS

 

 Europos Tarybos direktyva (86/278/EEB) 1986 m. birželio 12 d. dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. D1-327 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymas  Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

TARŠOS INTEGRUOTA PREVENCIJA IR KONTROLĖ

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aplinkos ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-104 „Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“. 

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (pirminė 96/61/EB).

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 539 „Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“.Tarybos direktyva 88/609/EEC dėl tam tikrų teršalų emisijos į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių apribojimo (su pakeitimais).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą Bendrijoje.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore.

Europos Parlamento bei Tarybos direktyva 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido ribinių verčių aplinkos ore.

Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo.

Tarybos direktyva 80/779/EEB dėl oro kokybės ribinių verčių ir orientacinių verčių sieros dioksidui ir suspenduotosioms dalelėms.

Tarybos direktyva dėl ore esamo švino ribinės vertės (82/884/EEC).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti).

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008.

 

 

GAMTOS IŠTEKLIŲ (IŠSKYRUS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS) NAUDOJIMAS IR APSAUGA

 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 “Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“.

 LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2010-12-10 įsakymas Nr. D1-980/3D-1062 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 147 „Dėl Metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-624 „Dėl 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 “Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“.  

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių LAND 2-95 patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 68 „Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-34 „Dėl Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimų (LAND 1-2003) patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

LAUKINĖS AUGALIJOS (IŠSKYRUS MIŠKUS),  GRYBŲ, GYVUNIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA

 

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.

 2008 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2008 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2008 l 95  p. 3).

 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136-150).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 2002 m. gruodžio 20 d. dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką.

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166,  p. 1).

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2007 sustabdantis tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją“ (OL 2007 L 238,  p. 3).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „Dėl leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-14 „Dėl mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių ir Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 „ Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d.  įsakymas D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1031 „Dėl medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2005 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1A-41 „Dėl specialiosios žvejybos patikrinimo akto formos patvirtinimo bei specialiosios žvejybos kontrolės stiprinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. 658/831/743 „Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 „Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
taisyklių patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1‑717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 39 „Dėl mokesčio, kai be aukciono suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 512 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AV-48 „Dėl elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. D1-164 „Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo  patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. D1-51 „Dėl mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-597 „Dėl aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 487/361 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 444 “Dėl licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl žvejybos verslinės žvejybos įrankiais vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. D1-48 „Dėl konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-185 „Dėl medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 38 „Dėl žuvininkystės vandens telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą neišduodami, sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-3 „Dėl leidimo naudoti žvejybos plotą formos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-210 “Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-358 “Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-281 “Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo”.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 633 “Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 513 “Dėl medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 107 “Dėl laukinės augalijos išteklių naudojimo statistinių duomenų teikimo tvarkos patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1- 81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. D1-856 “Dėl mėnesinės ataskaitos apie sumedžiotus šernus teikimo tvarkos”.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. B1-385 “Dėl šernų populiacijos dydžio reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. D1-804 „Dėl draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandenų žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 265 „dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“.

 

 

MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA.

SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGOS REŽIMAS

 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. D1-849 „Dėl lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-584 „Dėl vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 318 “Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl svarbiausių griežtai saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-213/ĮV-241 “Dėl saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas.

 Anykščių regioninio parko apsaugos reglamentas.

Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentas.

Gražutės regioninio parko apsaugos reglamentas.

Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentas.

Sartų regioninio parko apsaugos reglamentas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

 

APLINKOS ORO APSAUGA

 

 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto oksidu, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. D1-371 „Dėl Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 86:2007 „Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“ patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 „Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 486 „Dėl specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-378 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš lokomotyvų ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/M-03 patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-234 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 31-99/M-11 patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m.. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 520/104/360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (pakeitimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-372 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").  

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2015 m. gegužės 8 d. Nr. D1-393 „Dėl darbuotojų, atliekančių darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2000 ir LAND 15-2000 patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.  

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-470 „Dėl kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir kioto vienetų, gaunamų vykdant kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43‑2013 patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 “Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 “Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis patvirtinimo”.

 

 

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ, FLUORINTŲ DUJŲ, OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4SPECIA-273 „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE) ( OL 2006 L 161 ,  p. 1).

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL 2007 L 332,  p. 7).

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (Tekstas svarbus EEE).

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2015 m. gegužės 8 d. Nr. D1-393 „Dėl darbuotojų, atliekančių darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų.   

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) ( OL 2009 L 286,  p. 1).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

 

VANDENŲ APSAUGA

 

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 457 „Dėl vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 “Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-302 „Dėl paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-256 „Dėl paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro  2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-337 „Dėl vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“.

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. Nr. įsakymas D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 252 „Dėl nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. D1-71 “Dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-629 “ Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo”.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. D1-265 „Dėl informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajono apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 685 „Dėl informacijos apie vandens apsaugą ir valdymą surinkimo iš valstybės bei savivaldybių institucijų, kitų viešųjų juridinių asmenų ir ataskaitų Europos Bendrijų komisijai rengimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“.

 

 

Valstybinė laboratorinė kontrolė. MONITORINGAS

 

 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“.

 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl specialiųjų reikalavimų titano dioksido gamybos įrenginiams patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratom sutarties 36 straipsnio dėl radioaktyvumo lygių aplinkoje monitoringo, siekiant įvertinti gyventojų apšvitą, taikymo. (2000/473/Eurotomas).

 

 

ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (RB) Nr. 166/2006 „Dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-630 „Dėl ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“.

Europos Bendrijos ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo.

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) ( OL 2009 L 286,  p. 1).

2006 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos gairės dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro įgyvendinimo.

 

 

APLINKOSAUGINIŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR KONTROLĖ

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. D1-213 “Dėl mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas“.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-614/VA-99 “Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. D1-854 “Dėl aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. D1-692 “Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formos patvirtinimo”.

 

 

ŽALOS VERTINIMAS

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl žalos, padarytos laukinei augalijai, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-27 „Dėl vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 „Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija „Visų aplinkosauginių mokesčių ir įkainių indeksavimo koeficientai“.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2003 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 391 „Dėl žalos, padarytos augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams bei jų augavietėms, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams  ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-269 „Dėl žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-621 „Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. D1-181 „Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. Nr. įsakymas D1-249 “Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodikos patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 “Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo”.

 

 

APLINKOSAUGOS VADYBA

 

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 2009 L 342, p. 1).

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1).

 

 

_____________