Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2010 metų

Finansinės veiklos ataskaita per 2010 m. tris ketvirčius

2010-11-17

      3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
        1 priedas    
             
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190742867, Metalo g.11, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 
PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2010-10-29   Nr.TI-10-72
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   2676968,09  
I. FINANSAVIMO PAJAMOS   2676968,09  
I.1. Iš valstybės biudžeto    2425777,48  
I.2. Iš savivaldybių biudžetų       
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   251190,61  
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių      
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS      
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    0  
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos      
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma      
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   2676968,09  
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO   1860204,98  
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   244711,39  
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   87205,5  
IV. KOMANDIRUOČIŲ   1629,15  
V. TRANSPORTO   238165,34  
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   1470,00  
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO      
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   31826,03  
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   96707,31  
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   38130,66  
XI. NUOMOS   1936,00  
XII. FINANSAVIMO      
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   55203,38  
XIV. KITOS   19778,35  
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   0  
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   5139,86  
I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS   5139,86  
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS      
III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS      
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS      
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA      
G. PELNO MOKESTIS      
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ   5139,86  
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA      
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   5139,86  
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI      
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI      
             
  Direktorius       Ričardas Vygantas
  (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas           20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos"    
                4 priedas    
                     
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
                     
Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Per ataskaitinį laikotarpį ( 2010 m.  I-III ketv.  ) Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą  Nemokamai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Grąžinta  Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo  Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai  Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį): 4059728,54 2645580,39 36039,14 0 0 0 2313062,28 0 4428285,79
1.1. Biudžeto asignavimai: 4059728,54 2645580,39 36039,14 0 0 0 2313062,28 0 4428285,79
1.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4059156,44 656016,78 36039,14       323486,22   4427726,14
1.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 572,1 1989563,61         1989576,06   559,65
1.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų                  
1.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti                  
1.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                  
2. Iš savivaldybės biudžeto:                  
2.1. Biudžeto asignavimai:                  
2.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti                  
2.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                  
2.2. Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų                  
2.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti                  
2.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                  
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: 312385,25 1498131,74 540233,33 0 0 0 248925,3 0 2101825,02
3.1. Biudžeto asignavimai: 312385,25 1498131,74 540233,33 0 0 0 248925,3 0 2101825,02
3.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 312385,25 1479618,00 540233,33       230411,56   2101825,02
3.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 18513,74         18513,74   0
3.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų                  
3.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti                  
3.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                  
3.3. Tiesiogiai:                  
3.3.1. nepiniginiam turtui įsigyti                  
3.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                  
4. Iš kitų šaltinių: 0 222,93 0 0 0 0 0 0 222,93
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti                 0
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 222,93             222,93
5. Iš viso finansavimo sumų: 4372113,79 4143935,06 576272,47 0 0 0 2561987,58   6530333,74
                     
   
      3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
        1 priedas    
             
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190742867, Metalo g.11, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 
PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2010-10-29   Nr.TI-10-72
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   2676968,09  
I. FINANSAVIMO PAJAMOS   2676968,09  
I.1. Iš valstybės biudžeto    2425777,48  
I.2. Iš savivaldybių biudžetų       
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   251190,61  
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių      
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS      
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    0  
III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos      
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma      
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   2676968,09  
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO   1860204,98  
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   244711,39  
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   87205,5  
IV. KOMANDIRUOČIŲ   1629,15  
V. TRANSPORTO   238165,34  
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   1470,00  
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO      
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   31826,03  
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   96707,31  
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   38130,66  
XI. NUOMOS   1936,00  
XII. FINANSAVIMO      
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   55203,38  
XIV. KITOS   19778,35  
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   0  
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   5139,86  
I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS   5139,86  
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS      
III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS      
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS      
F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA      
G. PELNO MOKESTIS      
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ   5139,86  
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA      
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   5139,86  
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI      
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI      
 

 

Direktorius                                                                                  Ričardas Vygantas

         
 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.             BENDROJI DALIS

 
   
1.1.          Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190742867, juridinių asmenų registre įregisruotas 1997 m. lapkričio 17 d., subjekto adresas - Metalo g.11, Utena. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas yra  biudžetinė įstaiga, vykdanti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Departamento steigėja yra Aplinkos ministerija. Pagrindinė veiklos funkcijos – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką apsaugos srityje, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.  
1.2.         Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų .  
1.3.         Filialų ar struktūrinių vienetų neturi .  
1.4.         Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios esant veikia viešąjį sektoriaus subjektą ir kurios gali paveikti tolesnę jo veiklą, nėra.  
   
2.       PASTABOS   
   
2.1. Kreditinis įsiskolinimas 2010-10-01 sudarė 218,9 tūkst.litų, iš jų – 8,4 tūkst.litų lėšos vykdomo projekto ,,Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos modernizavimas“ ( projektas, finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo ), 210,5 tūkst.litų – biudžeto lėšos. Kreditinį įsiskolinimą iš biudžeto lėšų sudaro: neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams už rugsėjo mėn. – 92,5 tūkst.lt, nesumokėtas gyventojų pajamų mokestis – 16,6 tūkst.Lt, darbdavio soc.draudimas – 42,6 tūkst.litų, 19,1 tūkst.litų -  įsiskolinimas UAB ,,Lukoil Baltija“ už degalus. Aukščiau minėtas kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų iki 2010-10-08 yra apmokėtas arba pateiktos mokėjimo paraiškos.  
2. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinė operacijos ir ūkiniai įvykiai.  
3. Finansinės būklės ataskaitoje 2010 m. rugsėjo 30 d. pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 4 priede.  
4. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2010 m. rugsėjo 30 d. ( be praėjusio ataskaitinio laikotarpio palyginamųjų sumų ) pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.  
2.2. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.  
2.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.  
2.4. Teisinių ginčų įstaiga neturi.  
2.5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio nebuvo.  
   
   
   
   
Direktorius                                                                                                   Ričardas Vygantas  
   

 

     

 

 

                 
  (parašas)  

(vardas ir pavardė)

 

 

 


XML