Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimų apskundimo tvarka

Sprendimų apskundimo tvarka

2017-02-07

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

 

          Įgyvendindami Viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 3 punktą, informuojame:

1. PAREIGŪNŲ PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE APSKUNDIMAS

(ATPK 291 straipsnis)

         Nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis (ar atstovai). Atstovai turi teisę paduoti skundą tik tuo atveju, kai tai neprieštarauja raštu išreikštai atstovaujamųjų valiai. Nepaisyti atstovaujamojo valios dėl skundo padavimo galima tik tuo atveju, kai asmuo dėl fizinių ar psichinių trūkumų pats negali išreikšti savo valios ir paduoti skundą. Skundus paduodančių įstatyminių atstovų atstovaujamųjų valia nesaisto.

(ATPK 292 straipsnis)

Nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal ATPK 281 straipsnyje nustatytas taisykles.

         Skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną); skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad po vieną būtų galima įteikti visiems ATPK 291 straipsnyje nurodytiems subjektams. Organas (pareigūnas) per tris dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitoks terminas, skundą kartu su byla pasiunčia atitinkamam apylinkės teismui.

         (ATPK 293 straipsnis)

        Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Apylinkės teismo nutartis atsisakyti atnaujinti nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminą per septynias darbo dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama apygardos teismui.

        Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinys ir forma (ATPK 294 str.)

       Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti rašytinis ir jį paduodančio asmens pasirašytas. Skunde turi būti nurodyta: apylinkės teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas; administracinio teisės pažeidimo byla, dėl kurios paduodamas skundas; skundžiamo nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje (jo dalies) esmė; nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo pagrindai ir motyvai; skundą paduodančio asmens prašymai.

2. KITŲ VIEŠOJO AMDINISTRAVIMO SUBJEKTO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ IR VEIKSMŲ APSKUNDIMO TVARKA

         (Viešojo administravimo įstatymo 36 str.)

        Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių ginčių komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-310) ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka nustatyta tvarka.

        Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje - asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr.170-6238) nustatyta tvarka.

3. PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ APSKUNDIMO TVARKA

(Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnis)

1. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas, arba jo įgaliotas atstovas.

2. Privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui.

3. Jeigu privalomąjį nurodymą davė regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas, privalomasis nurodymas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą skundžiamas regiono aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai.

4. Skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti išnagrinėtas per 5 darbo dienas.

5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija), išnagrinėjęs (išnagrinėjusi) skundą, priima vieną iš šių sprendimų:

1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;

2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus reikalavimus arba pratęsdamas jo įvykdymo terminus;

3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateikti iš naujo;

4) privalomąjį nurodymą panaikina.

7. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

8. Jeigu privalomąjį nurodymą davė šio Įstatymo 6 straipsnyje nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

P.S. (Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 7 straipsnis)

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo ir EMAS logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo srityse, atlieka Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija, o aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo ir EMAS logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo srityse atlieka Aplinkos ministerija. Kai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atlieka Aplinkos ministerija, ji nevykdo šio Įstatymo 8 straipsnio 2 ir 4 punktuose nurodytų funkcijų.


XML