Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas

Atranka į pakaitinio (vietoj laikinai negalinčio eiti pareigų) valstybės tarnautojo pareigas

2017-06-02

Atranka į pakaitinio (vietoj laikinai negalinčio eiti pareigų) valstybės tarnautojo pareigas

Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio, 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo

 Dokumentų pateikimas

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir iki 2017 m. birželio 23 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt,  turi pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 Procedūra:

  • Departamentas apie atitiktį ar neatitiktį VTĮ 9 str. bendriesiems ir pareigybės aprašymo specialiesiems reikalavimams per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą informuos pretendentus per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos;
  • Jeigu atranką organizuojančiai įstaigai iškyla abejonių dėl pretendento gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, ji gali per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo paprašyti papildomai pateikti dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pretendentui per nustatytą laiką nepateikus prašomų dokumentų, laikoma, kad jis neatitinka bendrųjų ar specialiųjų reikalavimų ir jam neleidžiama dalyvauti atrankoje.
  • Jei pretendentas pateikia papildomus dokumentus, jam per 3 darbo dienas pranešama, ar jis atitinka reikalavimus.
  • Pretendentai, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos pradžios.

Išsamesnė informacija tel. 865055644, el. p. renata.vijeikiene@urd.am.lt
                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Lietuvos Respublikos aplinkos

                                                                                                            ministerijos Utenos regiono aplinkos

                                                                                                            apsaugos departamento direktoriaus

                                                                                                            2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. v-91

                                                                                                            (pakeista 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu

                                                                                                            Nr. V-49)

                                                                                                           

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

 

4. Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pavaduoti skyriaus vedėją, tvarkyti departamento buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus bei išorės informacijos vartotojams.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymas ir apskaita.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos  arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba iki įvedant bendrąjį suteikiamų kvalifikacijų sąrašą įgytą finansų arba buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, atskaitomybę, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą ir mokėjimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų buhalterinio darbo patirtį;

6.4. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), biudžetinių įstaigų mokėjimo procedūrų, naudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), programa, Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS), bent viena buhalterinės apskaitos programa;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, jų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba.

                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo materialinių vertybių (medžiagų, degalų, atsarginių detalių, ūkinio inventoriaus, reagentų, uniforminės aprangos, specialiųjų drabužių ir kt.) analitinę apskaitą, sudaro apskaitos registrus, kontroliuoja, ar teisingai bei laiku surašomi ir pristatomi į Finansų skyrių materialinių vertybių pirminės buhalterinės apskaitos dokumentai;

7.2. vykdo komandiruočių ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

7.3. vykdo nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio turto apskaitą, pagal nustatytus normatyvus skaičiuoja jo nusidėvėjimą;

7.4. vykdo atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;

7.5. dalyvauja įstaigos metinėje turto inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus, supažindina su jais materialiai atsakingus asmenis;

7.6. organizuoja ir vykdo specialiosios apskaitos dokumentų blankų apskaitą – jų gavimo, išdavimo, nurašymo;

7.7. vykdo paskesniąją finansų kontrolę, įtraukdamas ūkines operacijas į apskaitą;

7.8. padeda rengti departamento investicinius planus bei projektus įtraukimui į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą;

7.9. pagal savo kompetenciją atlieka finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

7.10. rengia bei teikia skyriaus vedėjui informaciją departamento finansinės atskaitomybės sudarymui;

7.11. kaupia ir sistemina apskaitos duomenis, reikalingus tarpusavio operacijoms su kitais viešojo sektoriaus subjektais suderinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS );

7.12. veda finansinio ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informacijos duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

7.13. veda buhalterinės apskaitos duomenis į Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVAIS);

7.14. dalyvauja rengiant departamento viešųjų pirkimų planus bei ataskaitas;

7.15. vykdo išieškotų administracinių baudų, žalos gamtai, civilinių ieškinių apskaitą;

7.16. rengia skyriaus dokumentacijos plano projektus, sutvarko ir parengia saugojimui nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas;

7.17. atlieka Finansų skyriaus vedėjo funkcijas, kai skyriaus vedėjo laikinai nėra (atostogų, ligos, komandiruočių ir kt. metu) arba skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva;

7.18. vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su finansų valdymu ir apskaita.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

               

                                          

 

 


XML